Les a Dílna

Registrovat Přihlásit

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím sítě internet mezi

prodávajícím:

LINEA spol. s r.o.

IČ: 48116009

se sídlem Habartická 24, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16792

jednající: JUDr. Ivana Toniková, jednatel

telefon: 283 880 819

fax: 286 589 749

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti a je provozovatel internetového obchodu.

(dále jen „prodávající“)

a

 

kupujícím:

 

-        fyzickou nebo právnickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti, jiné své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jenkupující – spotřebitel“)

-        fyzickou nebo právnickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“)

(dále jen „ kupující“)

I. Úvodní ustanovení

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikovanéobjednávce – návrhu kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) kupujícího a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.

2. Kupující vyjadřuje svůj souhlastěmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“) odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím sítě internet, a je jimi od tohoto okamžiku vázán.

3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky.

4. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy, neupravené v těchto podmínkách, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se smluvní vztahy, neupravené v těchto podmínkách, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

5. Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy (viz níže) nese kupující.

II. Objednávka kupujícího

1. Kupující objednává zboží prostřednictvím sítě internet - na internetových stránkách prodávajícího www.lesadilna.cz tak, že vybere zbožínabídky prodávajícího zveřejněné prodávajícím (včetně názvu a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží bez a včetně DPH, údaje o platnosti nabídky prodávajícího a paušální ceně za dopravu zboží do místa dodání) na stránkách www.lesadilna.cz a vyplní objednávku, a to včetně zvolení způsobu dodání zboží, buď osobní převzetí kupujícím v sídle prodávajícího, nebo dodání do místa určeného kupujícím prostřednictvím dopravce (místo určené kupujícím dále jen „místo dodání“). Místo dodání může být jen na území České republiky.

2. Před odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu se ve formuláři objednávky automaticky zobrazí celková cena kupujícím objednávaného zboží a paušální cena za dopravu zboží do místa dodání, pokud si kupujícíobjednávce nezvolil osobní převzetí zboží v sídle prodávajícího. Celková cena zboží a paušální cena za dopravu zboží do místa dodání jsou zobrazovány bez a včetně DPH. Cena za dodání zboží dopravcem do místa dodání je paušální, bez ohledu na umístění místa dodání. V případě, že si kupující v objednávce zvolí osobní převzetí zboží v sídle prodávajícího, neplatí paušální cenu za dodání zboží do místa dodání.

3. Odesláním objednávky kupující závazně objednává vybrané zboží a vyjadřuje souhlascelkovou cenou zboží a příp. i paušální cenou za dopravu do místa dodání.

4. Odeslanou objednávku může kupující zrušit jen dohodouprodávajícím.

5. Kupující je povinen uvéstobjednávce úplné a pravdivé údaje.

6. Případě, že kupující uvede v objednávce neúplné údaje, vyzve jej prodávající k doplnění údajů, a to emailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

7. Prodávající potvrdí objednávku bez zbytečného odkladu po doručení objednávky, resp. doplnění dle odst. 6 tohoto článku, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce. Potvrzením objednávky prodávajícím je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.

III. Dodací lhůta

1. Doba dodání zboží do místa dodání, resp. do sídla kupujícího je max. 6 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy dle čl. II odst. 7 těchto podmínek, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak.

2. Prodávající neníprodlení s dodáním zboží, pokud je toto prodlení způsobeno okolnostmi vyšší moci (např. přírodní katastrofy, stávky apod.), které nastaly v době plnění kupní smlouvy.

 

IV. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen převzítmístě dodání, resp. v sídle prodávajícího v dodací lhůtě dle čl. III těchto podmínek objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu zboží dle čl. II odst. 2 těchto podmínek a příp. zaplatit i paušální cenu za dopravu zboží do místa dodání. Pokud kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů, které mu v této souvislosti vznikly.

2. Kupující je povinen si při převzetí zboží prohlédnout a potvrdit dopravci, resp. prodávajícímu jeho převzetí. Dále je povinen dodané zboží zkontrolovat, co do množství a druhu.případě rozdílu co do množství nebo druhu zboží je kupující povinen takový rozdíl reklamovat u prodávajícího, a to nejdéle ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí zboží.

3. Kupující-spotřebitel je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do doby 14-ti dnů ode dne převzetí zboží od dopravce, příp. prodávajícíhojeho sídle (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku). Zboží, nesmí být v takovém případě opotřebené nebo poškozené, musí být kompletní a v původním obalu.

4. Oznámení o odstoupení dle odst. 3 tohoto článku musí být prodávajícímu doručeno do sídla prodávajícího nejpozději 14. den ode dne převzetí zboží kupujícím a zboží je kupující – spotřebitel povinen zaslat do sídla prodávajícího na vlastní náklady spoluoznámením o odstoupení.

5. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvypřípadě, že prodávající nedodá zboží v dodací lhůtě. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno do sídla prodávajícího.

6. Kupující je povinen používat zbožísouladu s jeho účelem a návodem k obsluze zařízení, k jehož užívání zboží slouží.

V. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující

    1. nezaplatil celkovou cenu zboží dle čl. VI těchto podmínek a/nebo paušální cenu za dopravu zboží do místa dodání,
    2. nepřevzal od dopravce zboží a zboží bylotohoto důvodu vráceno dopravcem prodávajícímu nebo v případě, že kupující si nevyzvedl zboží v sídle prodávajícího v dodací lhůtě.

 

2. Oznámení o odstoupení dle odst. 1 tohoto článku musí být kupujícímu doručeno na jeho adresu uvedenouobjednávce.

3. Prodávající je povinen při odstoupení od smlouvy dle odst. 1 písm. b) tohoto článku vrátit kupujícímu zaplacenou celkovou cenu zboží a příp. i paušální cenu za dopravu zboží do místa dodání.

VI. Dodávka zboží, fakturace, zaplacení

1. případě, že si kupující v objednávce zvolil dodání zboží do místa dodání, zašle prodávající zboží kupujícímu v dodací lhůtě do místa dodání a celkovou cenu zboží a paušální cenu za dopravu zboží zaplatí kupující v hotovosti dopravci.

2. Fakturu za zboží vč. paušální ceny za dopravu zboží do místa dodání vkládá prodávající vždy do zásilky se zbožím. Faktura je současně dodacím listem.

3. případě, že si kupující v objednávce zvolil převzetí zboží v sídle prodávajícího, zaplatí kupující celkovou cenu zboží v hotovosti v sídle prodávajícího při převzetí zboží. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu fakturu a kupující potvrdí převzetí zboží svým podpisem na kopii faktury. O zaplacení celkové ceny zboží obdrží kupující od prodávajícího potvrzení.

VII. Záruka a reklamace:

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnouzáruční době.

2. Záruční doba zboží činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zbožídůsledku jeho používání a na vady zboží vzniklé neodborným zacházením se zbožím nebo v rozporu s jeho účelem a návodem k obsluze zařízení, k jehož užívání zboží slouží.

4. Pro uplatnění reklamace a její posouzení je kupující povinen zaslat reklamované zboží na vlastní náklady na adresu sídla prodávajícího, přiložit kopii příslušné faktury (případně jen uvede číslo faktury), specifikovat vady zboží a uvést adresu pro vrácení zboží po vyřízení reklamace a své aktuální kontaktní údaje včetně e-mailové adresy.

5. Prodávající oznámí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu doručení reklamovaného zboží, a to nejpozději ve lhůtě 3 dní od obdržení reklamovaného zboží.

6. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodnuto prodávajícím a kupujícím jinak.

7. Reklamuje-li vady zboží kupující – spotřebitel, platí pro něj zároveň ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z kupní smlouvy se řídí podmínkami platnýmidobě odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

2. Pokud by se některé z ustanovení těchto podmínek stalo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v účinnosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinná ustanovení nahradí takovými, která se budou co nejvíce blížit účelu původních ustanovení.

V Praze dne 15. května 2013

LINEA spol. s r.o., IČ: 48116009,

se sídlem Habartická 24, 190 00, Praha 9

 

 

 

Copyright © 2013 LINEA | vytvořil TPComputer

Nahoru PC verze